ลูกพันธ์ุ

ตัวอ่อนคืออะไร 


ตัวอ่อนมีความสำคัญอย่างมากต่อผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนกุ้งหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ โดยตัวอ่อนที่ดีควรมีสุขภาพแข็งแรงและมีภูมิคุ้นกันโรคต่างๆในระยะฟักตัวและระยะการเจริญเติบโต