อุปกรณ์ตรวจทดสอบคุณภาพน้ำ

อุปกรณ์ตรวจทดสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Testing Equipment): อุปกรณ์ตรวจทดสอบคุณภาพน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบคุณภาพของน้ำ เพื่อประเมินค่าทางกายภาพและเคมีของน้ำในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้งานอุปกรณ์ตรวจทดสอบคุณภาพน้ำช่วยให้ผู้เพาะเลี้ยงสามารถรับรู้และรักษาคุณภาพน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ