ชุดตรวจทดสอบคุณภาพน้ำ

ชุดตรวจทดสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Testing Kit): ชุดตรวจทดสอบคุณภาพน้ำเป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบค่าทางกายภาพและเคมีของน้ำในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชุดตรวจทดสอบคุณภาพน้ำมักมีอุปกรณ์ที่ตรวจวัดหลากหลาย เช่น การวัดค่า pH, ออกซิเจนละลายในน้ำ, และสารประกอบเคมีอื่นๆ ชุดตรวจทดสอบคุณภาพน้ำช่วยให้ผู้เพาะเลี้ยงสามารถตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ