เวชภัณฑ์

เวชภัณฑ์: เวชภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาและป้องกันโรคในสัตว์น้ำ โดยมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ยา, วัคซีน, สารป้องกันเชื้อโรค เวชภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการรักษาและควบคุมการแพร่เชื้อโรคในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูง