ร้านค้า

ไฮโดรนีโอ ประเทศไทย - HydroNeo Thailand
ไฮโดรนีโอ ประเทศไทย - HydroNeo Thailand

ไฮโดรนีโอเป็นบริษัท Startup ระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) เพื่อเกษตรกรกุ้งไทย

ชุดตรวจทดสอบคุณภาพน้ำพบสินค้าจำนวน: 1

คุยกับร้านค้า

ชุดตรวจทดสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Testing Kit): ชุดตรวจทดสอบคุณภาพน้ำเป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบค่าทางกายภาพและเคมีของน้ำในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชุดตรวจทดสอบคุณภาพน้ำมักมีอุปกรณ์ที่ตรวจวัดหลากหลาย เช่น การวัดค่า pH, ออกซิเจนละลายในน้ำ, และสารประกอบเคมีอื่นๆ ชุดตรวจทดสอบคุณภาพน้ำช่วยให้ผู้เพาะเลี้ยงสามารถตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ